การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


ข่าว การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เรื่อง เอกสารแนบ docsort
17/07/2560
หัวเรื่อง : การติดตามความก้าวหน้าการส่งเอกสารประกอบการสอนและส่งขอผลงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เนื้อเรื่อง : อาจารย์ท่านใดที่ต้องการสอบถามความคืบหน้าการส่งเอกสารประกอบการสอนและส่งขอผลงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กรุณาติดต่อที่เบอร์ 02-521-9608 (ปอ)
ประเภทข่าว : การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- 25600717
07/06/2559
หัวเรื่อง : แบบขอรับการประเมินผลการสอน
เนื้อเรื่อง : แบบขอรับการประเมินผลการสอน
ประเภทข่าว : การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25590607
27/10/2557
หัวเรื่อง : เชิญเข้าฟังการบรรยาย
เนื้อเรื่อง : ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมกิจจาทร 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ประเภทข่าว : การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- 25571027
07/05/2557
หัวเรื่อง : แบบขอรับการประเมินการสอน
เนื้อเรื่อง :
ประเภทข่าว : แบบฟอร์ม การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25570507
09/07/2556
หัวเรื่อง : แบบ ก.พ.อ. 03 ใหม่
เนื้อเรื่อง :
ประเภทข่าว : แบบฟอร์ม การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25560709
08/07/2556
หัวเรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกัยการเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ
เนื้อเรื่อง :
ประเภทข่าว : การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25560708
17/04/2556
หัวเรื่อง : ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เนื้อเรื่อง : ผู้เสนอขอยื่นเรื่องพร้อมประวัติส่วนตัว จํานวน ๑ ชุด แบบ ก.พ.อ. ๐๓ หรือ ก.พ.อ. ๐๔ (แล้วแต่กรณี) จํานวน ๘ ชุด
และผลงานทางวิชาการ จํานวน ๕ ชุด ที่สํานักงานคณบดี

ประเภทข่าว : วิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ
25560417
08/03/2556
หัวเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
เนื้อเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเภทข่าว : คำสั่งและประกาศ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25560308
31/07/2549
หัวเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ พ.ศ.2549
เนื้อเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
ประเภทข่าว : คำสั่งและประกาศ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25490731
18/06/2550
หัวเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
เนื้อเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
ประเภทข่าว : คำสั่งและประกาศ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25500618
02/04/2550
หัวเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เนื้อเรื่อง : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ประเภทข่าว : คำสั่งและประกาศ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25500402
02/04/2550
หัวเรื่อง : สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ
เนื้อเรื่อง : สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ประเภทข่าว : วิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ
25500402กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 59565