ข่าวประกาศ

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เรื่อง เอกสารแนบ docsort
   17/07/2560
หัวเรื่อง : การติดตามความก้าวหน้าการส่งเอกสารประกอบการสอนและส่งขอผลงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เนื้อเรื่อง : อาจารย์ท่านใดที่ต้องการสอบถามความคืบหน้าการส่งเอกสารประกอบการสอนและส่งขอผลงานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กรุณาติดต่อที่เบอร์ 02-521-9608 (ปอ)
ประเภทข่าว : การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- 25600717
   06/07/2560
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื้อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25600706
   29/06/2560
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เนื้อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25600629
   20/06/2560
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื้อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25600620
   21/12/2559
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เนื้อเรื่อง :
ประเภทข่าว : คำสั่งและประกาศ
25591221
   07/06/2559
หัวเรื่อง : แบบขอรับการประเมินผลการสอน
เนื้อเรื่อง : แบบขอรับการประเมินผลการสอน
ประเภทข่าว : การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25590607
   21/01/2559
หัวเรื่อง : แนวทางการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ปี2558
เนื้อเรื่อง : แนวทางการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ปี2558
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25590121
   08/08/2558
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการนโยบายด้านที่พักอาศัย
เนื้อเรื่อง : เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัย พ.ศ. 2558
ประเภทข่าว : คำสั่งและประกาศ
25580808
   16/07/2558
หัวเรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2558
เนื้อเรื่อง : กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษา พ.ศ. 2558
ประเภทข่าว : คำสั่งและประกาศ
25580716
   20/02/2558
หัวเรื่อง : พิธีขอขมาอโหสิกรรม
เนื้อเรื่อง : เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี นำผู้เข้าร่วมบรรพชา-อุปสมบทในโครงการ พระนครธรรม เฉลิมฉลอง 123 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เดินตามรอยฝ่ายละอองธุลีพระบาท...สู่แดนพุทธภูมิ ครั้งที่ 5 ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ทำพิธีขอขมาอโหสิกรรมต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดี เป็นผู้แทนของสภามหาวิทยาลัยรับการขอขมาอโหสิกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25580220
   20/02/2558
หัวเรื่อง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการยกย่องเกียรติคุณ
เนื้อเรื่อง : นายมีชัย ฤชุพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในนามของสภามหาวิทยาลัย และประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นประธานมอบ ดอกไม้ แสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ในโอกาศได้รับรางวัลบุคคลเกีียรติยศแห่งปี ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
25580220
   16/01/2558
หัวเรื่อง : นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เนื้อเรื่อง : นายมีชัย ฤชุพันธ์ แสดงความยินดีและมอบเกียรติคุณบัตรแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดี ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาการบริหารการศึกษาและพัฒนาองค์กร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง ของคณะกรรมการรางวัลไทยและมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และมอบเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
- 25580116
   27/10/2557
หัวเรื่อง : เชิญเข้าฟังการบรรยาย
เนื้อเรื่อง : ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมกิจจาทร 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ประเภทข่าว : การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- 25571027
   07/05/2557
หัวเรื่อง : แบบขอรับการประเมินการสอน
เนื้อเรื่อง :
ประเภทข่าว : แบบฟอร์ม การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25570507
   28/03/2557
หัวเรื่อง : สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีแก่นักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายของมหาวิทยาลัย
เนื้อเรื่อง : 21 มีนาคม 2557 ทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย มรภ.พระนคร เข้ารับเกียรติบัตรจาก นาย มีชัย ฤชุพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยในการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25570328
   23/01/2557
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประเภทข่าว : ข้อบังคับ
25570123
   31/12/2556
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556
ประเภทข่าว : ข้อบังคับ
25561231
   31/12/2556
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการบริหารจัดการและการรับ-จ่ายเงินในการฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประเภทข่าว : ข้อบังคับ
25561231
   31/12/2556
หัวเรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2556
เนื้อเรื่อง : ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. 2556
ประเภทข่าว : ข้อบังคับ
25561231
   21/09/2556
หัวเรื่อง : กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน
เนื้อเรื่อง : สภามหาวิทยาลัยกำหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2556 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
- 25560921
   20/07/2556
หัวเรื่อง : พระนคร+ราชนครินทร์ ประชุมร่วม 2 สภา
เนื้อเรื่อง :ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
25560720
   09/07/2556
หัวเรื่อง : แบบ ก.พ.อ. 03 ใหม่
เนื้อเรื่อง :
ประเภทข่าว : แบบฟอร์ม การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25560709
   08/07/2556
หัวเรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกัยการเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ
เนื้อเรื่อง :
ประเภทข่าว : การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25560708
   08/03/2556
หัวเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
เนื้อเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเภทข่าว : คำสั่งและประกาศ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
25560308

รายงานการประชุมล่าสุด


ครั้งที่ประชุม/ปีพ.ศ. รายงานการประชุม มติการประชุม mid
 8/2560
(16/6/2560)
- - 89
 7/2560
(19/5/2560)
88
 6/2560
(24/4/2560)
87
 5/2560
(17/3/2560)
86
 4/2560
(10/3/2560)
85
 3/2560
(24/2/2560)
84
 2/2560
(17/2/2560)
83
 1/2560
(20/1/2560)
82
 13/2559
(16/12/2559)
- 81
 12/2559
(18/11/2559)
80
 11/2559
(11/11/2559)
79
 10/2559
(21/10/2559)
78
 9/2559
(16/9/2559)
77
 8/2559
(26/8/2559)
76
 7/2559
(15/7/2559)
75
 6/2559
(17/6/2559)
74
 5/2559
(27/5/2559)
73
 4/2559
(22/4/2559)
72
 3/2559
(18/3/2559)
71
 2/2559
(19/2/2559)
70
 1/2559
(22/1/2559)
69
 16/2558
(18/12/2558)
68
 15/2558
(14/12/2558)
67
 14/2558
(20/11/2558)
66
 13/2558
(16/10/2558)
65
 12/2558
(18/10/2558)
64
 11/2558
(26/8/2558)
- - 63
 10/2558
(21/8/2558)
- - 62
 9/2558
(17/7/2558)
61
 8/2558
(5/7/2558)
60
 7/2558
(4/7/2558)
59
 6/2558
(19/6/2558)
58
 5/2558
(22/5/2558)
57
 4/2558
(24/4/2558)
56
 3/2558
(20/3/2558)
55
 2/2558
(20/2/2558)
- 54
 1/2558
(16/01/2558)
- 53
 12/2557
(26/12/2557)
51
 11/2557
(21/11/2557)
50
 10/2557
(17/10/2557)
49
 9/2557
(19/09/2557)
48
 8/57
(22/08/2557)
47
 7/2557
(15/8/2557)
46
 6/2557
(18/07/2557)
44
 5/2557
(20/6/2557)
43
 4/2557
(13/6/2557)
42
 3/2557
(25/04/2557)
39
 2/2557
(21/03/2557)
38
 1/2557
(28/02/2557)
36
 15/2556
(20/12/2556)
35
 14/2556
(19/02/2557)
34
 13/2556
(18/10/2556)
32
 12/2556
(27/09/2556)
30
 11/2556
(16/08/2556)
29
 10/2556
(19/07/2556)
28
 9/2556
(21/06/2556)
27
 8/2556
(07/06/2556)
26
 7/2556
(17/05/2556)
25
 6/2556
(29/04/2556)
24
 5/2556
(15/03/2556)
23
 4/2556
(22/02/2556)
20
 3/2556
(01/02/2556)
19
 2/2556
(18/01/2556)
18
 1/2556
(11/01/2556)
17
 15/2555
(14/12/2555)
16
 14/2555
(23/11/2555)
15
 13/2555
(16/11/2555)
14
 12/2555
(26/10/2555)
13
 11/2555
(21/09/2555)
12
 10/2555
(31/08/2555)
11
 9/2555
(20/07/2555)
9
 8/2555
(29/06/2555)
8
 7/2555
(08/06/2555)
7
 6/2555
(13/04/2556)
6
 5/2555
(20/04/2555)
5
 4/2555
(30/04/2555)
4
 3/2555
(16/03/2555)
3
 2/2555
(17/02/2555)
2
 1/2555
(17/01/2555)
1


** สามารถ Search : โดยระบุปีพ.ศ. เพื่อค้นหาวาระการประชุมที่ต้องการรายงานการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย


รายงานผลการดำเนินงาน หน้าปกรายงาน download
กำหนดการกิจกรรม

ข่าวการศึกษา

สภาพอากาศทั่วไทย

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 48690
Online users : 1
Today’s views: 11