การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สรุปจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม ผศ. รศ.
  วิทยาลัยการฝึกหัดครู 15 4 19
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 3 22
  คณะวิทยาการจัดการ 21 1 22
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 3 31
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 2 21
  พุทธวิชชาลัย 2 0 2
  วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 0 0 0
รวม 104 13 117** ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 17/02/2562กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 52415