การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


ฐานข้อมูล ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : รศ. วรนุช แจ้งสว่าง
 • ปริญญาตรี : วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
  พ.ศ.2525
 • ปริญญาโท : M.sc. Energy Techology
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
  พ.ศ.2538
 • ปริญญาเอก : Ph.D. (Energy Technology)
  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  พ.ศ.2548

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : รศ. วรนุช แจ้งสว่าง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การถ่ายเทความร้อน จำนวน 279 หน้า (2553)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  เทคโนโลยีการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล (2556) 250 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :
  บทความวิจัย 6 เรื่อง
  1. Enhanced Yield of Hydrogen from Wastes Using High Temperature Steam Gasification. (70%)
  2. Key Operational Parameter of an Updraft Biomass Gasified on Mechanical Engineering October, Changrai, Thailand
  3. Biomass Gasififier Stove for Small and Medium Enterprises.
  4. High Temperature Stream and Air Gasification of Non-Woody Biomass Wastes. (80%)
  5. สมรรถนะเตาแก๊สชีวมวลแบบอากาศไหลตามขวาง
  6. อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานผลิตชิ้นส่วน พลาสติก
  บทความวิชาการ 1 เรื่อง
  SEE 2006 21-23 Bangkok Thailand (80%)

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : รศ. วรนุช แจ้งสว่าง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : รศ. วีระพล อารวรรณ
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : รศ. วีระพล อารวรรณ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  ทฤษฏีวิศวกรรมคุณค่า จำนวน 266 หน้า (2555)
 • งานวิจัย เรื่อง :
  การสกัดน้ำมันจากขยะพลาสติกโดยใช้เตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวล

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : รศ. วีระพล อารวรรณ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : รศ. ปรองชน พูลสวัสดิ์
 • ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) (ฟิสิกส์)
  พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
 • ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
  (การวัดผลทางการศึกษา) พ.ศ.2531
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) พ.ศ. 2557
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : รศ. ปรองชน พูลสวัสดิ์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การวัดและประเมินผลผลการคิดวิเคราะห์
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การประเมินตามสภาพจริง. 250 หน้า. (2557)
 • งานวิจัย เรื่อง :
  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 267 หน้า (2554)

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : รศ. ปรองชน พูลสวัสดิ์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : รศ. จิตราภา กุณฑลบุตร
 • ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) (เกียรตินิยม อันดับ 1) จิตวิทยาการศึกษา คณิตศาสตร์ 2521
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) การวิจัยทางการศึกษา 2523
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก : Doctor of Education (D.Ed)
  การประเมินผลและการพัฒนานโยบาย 2543
  Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลีย

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : รศ. จิตราภา กุณฑลบุตร
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การวิจัยเชิงคุณภาพ
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การวิจัยเชิงบรรยาย จากทฤษฎี....สู่การปฏิบัติจริง
 • งานวิจัย เรื่อง :
  รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศเพื่อนบ้าน

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : รศ. จิตราภา กุณฑลบุตร
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : รศ. สมบูรณ์ บุญโท
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : รศ. สมบูรณ์ บุญโท
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การศึกษาวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า. (2553).จำนวน 120 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  ปรัชญากระบวนทรรศน์กับการพันา มนุษย์ สังคมและธรรมชาติแวดล้อม. (2553). 106 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :
  การแปลคัมภีร์พระวินัยปิฏก เล่มที่ 6 จุลวรรค 1.(2557). 226 หน้า

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : รศ. สมบูรณ์ บุญโท
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ธิติ รักชาติ
 • ปริญญาตรี : นศ.บ. , ค.บ.
 • ปริญญาโท : ค.ม.
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ธิติ รักชาติ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การวางแผนสื่อโฆษณา.(2554), กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,367 หน้า.
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  ตำรา การเขียนบทโฆษณา.(2554),พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,492 หน้า.
 • งานวิจัย เรื่อง :
  รูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.326 หน้า. การเผยแพร่ จัดทำบทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ธิติ รักชาติ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  หลักการโฆษณา.(2546),กรงเทพฯ:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 245 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง ปราณี สุรสิทธิ์
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง ปราณี สุรสิทธิ์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง ปราณี สุรสิทธิ์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ทิวัตถ์ มณีโชติ
 • ปริญญาตรี : ศษ.บ. คณิตศาสตร์
 • ปริญญาโท : กศ.ม. การวัดผลการศึกษา, Diploma (Educational Research), Japan
 • ปริญญาเอก : ค.ด. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ทิวัตถ์ มณีโชติ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  เอกสารการสอนรายวิชา

  เล่มที่ 1) การวัดและประเมินผลการศึกษา. (2554), กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 249 หน้า. การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ใช้ในรายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 /2549 ถึง 2/2554

  เล่มที่ 2) เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์. (2554), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2555 หน้า. การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการสอน สำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2554 และ 2/2554 และวิชาการออกแบบการวิจัยและการประเมินการศึกษา (เฉพาะเรื่องรูปแบบและแบบแผนการวิจัย) ภาคการศึกษา 2/2554 เผยแพร่ไปยังปริญญาโทสาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเป็นเอกสารสำหรับนักศึกษาค้นคว้า และเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการสอนวิชาเกี่ยวกับการวิจัย

  เล่มที่ 3) หน่วยที่ 5 รูปแบบการประเมินโครงการ ในเอกสารการสอนชุดวิชาการประเมินโครงการ.(2554), (หน้า 1-5, 5-40). นนทบุรี: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การเผยแพร่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิมพ์จำหน่ายให้นักศึกษารดับปริญญาตรีทุกสาขาใช้ประกอบการเรียนวิชาการประเมินโครงการ จำหน่ายครั้งแรก ภาคการศึกษา 2/2554 ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบการวิจัยและการประเมินการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการวิจัยและประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในภาคการศึกษา 2/2554

  เล่มที่ 4) หน่วยที่ 13 การเขียนรายงานการประเมินโครงการ ในเอกสารการสอนชุดวิชาการประเมินโครงการ. (2554), (หน้า 13-1 ถึง 13-24) นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การเผยแพร่และประโยชน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิมพ์จำหน่ายให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาใช้ประกอบการเรียนวิชาการประเมินโครงการ โดยจำหน่ายครั้งแรก ภาคการศึกษาที่ 2/2554

 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย.(2554),กรุงเทพฯ: บริษัท ทีเอส อินเตอร์พริ้นทร์ จำกัด, 63 หน้า. การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พิมพ์เผยแพร่รวมเล่มในหนังสือ "การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา: แนวคิดสู่การปฏิบัติ" เมื่อ มิถุนายน 2552 ได้เผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมทางวิชาการของครุสภา ครั้งที่ 6 และได้ปรับปรุงแล้วพิมพ์แยกเล่ม เป็นเล่มที่ 5 เมื่อ กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 2,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมทางวิชาการของครุสภาครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และเผยแพร่ไปยังห้องสมุดมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป

 • งานวิจัย เรื่อง :
  ผลงานวิจัย

  เรื่องที่ 1) การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.(2554).กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,164 หน้า. การเผยแพร่ เสนอใน International conference ของ the International Journal of Arts & Science (JIAS) ณ American of Rome อิตาลี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

  เรื่องที่ 2) การพัฒนารูปแบบการประเมินงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม. (2552),กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,98 หน้า. การเผยแพร่ เสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2553.

  เรื่องที่ 3) การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม.(2552), กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,151 หน้า. เผยแพร่ในการประชุมและอบรมบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การประเมินโครงการ เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2552 ตามเงื่อนไขการว่าจ้าง

  เรื่องที่ 4) การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินเทียบระดับการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. ทิวัตต์ มณีโชติและคณะ (2554).กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 164 หน้า. การเผยแพร่ หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย (ว่าจ้าง) คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เมื่อ พฤษภาคม 2554

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ทิวัตถ์ มณีโชติ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. (2549),164 หน้า

 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2549), กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ,160 หน้า

 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย เกษม ช่วยพนัง
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. พลศึกษา
 • ปริญญาโท : ค.ม. พลศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย เกษม ช่วยพนัง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  รายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา 1
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  ตำรา ออกกำลังกายเพื่อชีวิต
 • งานวิจัย เรื่อง :
  งานวิจัย 1. ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่ระดับความหนักต่างกัน ที่มีต่อปริมาณไขมันในร่างกาย และอัตราการใช้พลังงานขณะพัก 2. ผลการฝึกแบบต่อเนื่องและแบบมีช่วงพักที่มีต่อจุดเริ่มล้า

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย เกษม ช่วยพนัง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  แฮน์บอลสมบูรณ์แบบ
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง อรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ
 • ปริญญาตรี : อ.บ. ภาษาไทย
 • ปริญญาโท : อ.ม. ภาษาไทย
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง อรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง อรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ยงยุทธ เกษสาคร
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 • ปริญญาโท : ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ยงยุทธ เกษสาคร
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ยงยุทธ เกษสาคร
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง สุนี โชติดิลก
 • ปริญญาตรี : วท.บ. คณิตศาสตร์
 • ปริญญาโท : พบ.ม. คอมพิวเตอร์
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง สุนี โชติดิลก
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ฐานข้อมูลเบื้องต้น (2547), 265 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การออกแบบอัลออริทึมสำหรับการเขียนโปรแกรม. ออฟเซ็ทเพรส จำกัด: กรุงเทพฯ. 227 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง สุนี โชติดิลก
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง วรรณิภัค สหสมโชค
 • ปริญญาตรี : ศษ.บ. ตกแต่งภายใน
 • ปริญญาโท : ค.ม. ศิลปศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง วรรณิภัค สหสมโชค
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  กายวิภาคเชิงกล.(2549),555 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์.(2549), 442 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง วรรณิภัค สหสมโชค
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 2.(2545), 234 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย.(2545), 437 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
 • ปริญญาตรี : ค.บ. คณิตศาสตร์
 • ปริญญาโท : ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
 • ปริญญาเอก : วท.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง สุมาลี เกียรติชนก
 • ปริญญาตรี : - วทม. (โภชนศาสตร์) 2529
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  - คบ. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 2521 วิทยาลัยครุสวนดุสิต
 • ปริญญาโท : วท.ม. โภชนศาสตร์

  - Certificate of Completion Excutive Seminar 2008 Brigham Young University Hawaii, U.S.A.
  - Certificate of Active Teaching and Learning 2006 Motana State University Education Program Bozeman, U.S.A.
  grad.Dip of Science (Interdisc
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง สุมาลี เกียรติชนก
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  - อาหารบำบัดโรค
  - หนังสือวิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  - สำรับกับข้าวไทยเป็นภาษาอังกฤษ The Thai Cuisine Book
  - ตำราโภชนศาสตร์ครอบครัว Family Nutrition
 • งานวิจัย เรื่อง :
  การพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาหารว่างของไทยสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พ.ศ. 2552

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง สุมาลี เกียรติชนก
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  วิชาขนมไทย
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  โภชนศาสตร์มนุษย์
 • งานวิจัย เรื่อง :
วัน/เดือน/ปี
ที่แต่งตั้ง
บุคลากรที่ได้รับตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
คณะ ตำรงตำแหน่ง
ทางสาขา
ชื่อ-นามสกุล : รศ. วรนุช แจ้งสว่าง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ-นามสกุล : รศ. วีระพล อารวรรณ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล : รศ. ปรองชน พูลสวัสดิ์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิิจัยและประเมินผล
ชื่อ-นามสกุล : รศ. จิตราภา กุณฑลบุตร
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ. สมบูรณ์ บุญโท
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรัชญา
29/05/2555 ชื่อ-นามสกุล : นาย ธิติ รักชาติ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
23/03/2555 ชื่อ-นามสกุล : นาง ปราณี สุรสิทธิ์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
13/03/2555 ชื่อ-นามสกุล : นาย ทิวัตถ์ มณีโชติ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
 [เนื่องจากเอกสารมีขนาดใหญ่ , กรุณา click ; ]
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิจัยและประเมินผลการศึกษา
07/01/2553 ชื่อ-นามสกุล : นาย เกษม ช่วยพนัง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิทยาศาสตร์การกีฬา
14/05/2552 ชื่อ-นามสกุล : นาง อรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
13/01/2552 ชื่อ-นามสกุล : นาย ยงยุทธ เกษสาคร
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ
28/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาง สุนี โชติดิลก
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
19/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาง วรรณิภัค สหสมโชค
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
06/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาง เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล : นาง สุมาลี เกียรติชนก
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน.(2554).212 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 157 หน้า (2554)

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ภัทราวลี กระแสร์
 • ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ภัทราวลี กระแสร์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การแปล 1.(2554):229 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  Progress in Business Correspondence.(2011):Pages:401.
 • งานวิจัย เรื่อง :
  การศึกษาปัญหา ความต้องการ ความเชื่อมั่นในตนเอง และเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อนันตกุล อินทรผดุง
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาตรบัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องกล
 • ปริญญาโท : -เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาบัณฑิต
  -การจัดการวิศวกรรม มหาบัณฑิต
 • ปริญญาเอก : ปรด.(การจัดการเทคโนโลยี)

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อนันตกุล อินทรผดุง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.(2553)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  รูปแบบการยอมรับการใช้ซอฟต์แวร์ QFD Tool ในการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อม
  การเผยแพร่: วารสารคุณภาพชีวิตกับกฏหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 8 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2555)

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ประจักษ์ ไม้เจริญ
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศ.ษ.บ)
 • ปริญญาโท : ครุศาสตมหาบัณฑิต (ค.ม.)
 • ปริญญาเอก : ปรด.

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ประจักษ์ ไม้เจริญ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ประวัติตัวละครและสถานที่สำคัญในเรื่องรามเกียรติ์
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  ตำรา เรื่องโขน
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. เพชรา ศรีคำภา
 • ปริญญาตรี : กศ.บ.
 • ปริญญาโท : ศษ.ม.
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. เพชรา ศรีคำภา
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  สภาพการใช้และความต้องการสารสนเทศในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เผยแพร่: วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2554)

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อินทิรา จารุจินดา
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อินทิรา จารุจินดา
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ยังไม่ป้อนข้อมูล
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  ยังไม่ป้อนข้อมูล
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1. (2555). 212 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  บทความวิจัย 2 เรื่อง
  1.การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจชุมชนสินค้าหัตถกรรม ในเขตภาคกลาง
  2.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. นิษฐา หรุ่นเกษม
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก : นิเทศศาสตรดุษฏีบัณฑิต

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. นิษฐา หรุ่นเกษม
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รหัสวิชา 3044904
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  1. กลยุทธการสื่อสารการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเครื่องดื่่มอัลกอฮอล์
  2. รูปแบบ เนื้อหา และการนำเสนอรายการโทรทัศน์เด็กจากสื่อสาธารณะที่ประสบความสำเร็จเพื่อพัฒนารายการโทรทัศน์เด็กและเยาวชนไทยพีบีเอส

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. พงศธร กล่อมสกุล
 • ปริญญาตรี : วท.บ. (พฤกษศาสตร์)
  เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ 1
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. พงศธร กล่อมสกุล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  งานวิจัย 2 เรื่อง
  1.Determination of antioxidant property from some medical plant extract from Thailand. (70%).
  2.ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรงควัตถุ สารประกอบฟีนอลิก และคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด (ร้อยละ 70).
  บทความวิจัย 1 เรื่อง ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก รงควัตถุ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทย.

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก : บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  หลักการประชาสัมพันธ์ รหัสวิชา 3031011
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  ปัจจัยการสื่อสารที่สัมพันธ์กับจำนวนสมาชิกใหม่ของผู้จำหน่ายในการตลาดแบบเครือข่ายในประเทศไทย. (ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสมาคมนักวิจัยปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 หน้า 10)

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  อินทรีย์ 1
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  บทความวิจัย 3 เรื่อง
  1. Factorial design applied to subcritical water extraction for the investigation of flavonoids and antioxidant capacity of Gynura colciphila Kerr.
  2.Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
  3.Antioxidant activities from heart wood of Acacia catechu (L.f) Wild.
  บทความวิชาการ 1 เรื่อง Subcritical Water for the extraction of Flavonoids.

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ชาญเวทย์ อิงคเวทย์
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ชาญเวทย์ อิงคเวทย์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บด้วย ASP.NET 360 หน้า (2556)
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ชาญชัย วัลลิสุต
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) พ.ศ.2542
  มหาวิทยาลัยเทรโนโลยีสุรนารี
 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) พ.ศ.2548
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) พ.ศ.2555
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ชาญชัย วัลลิสุต
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม. 245 หน้า (2556)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  วิจัย 1 เรื่อง แนวทางการพยากรณ์พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน
  บทความวิชาการ 2 เรื่อง
  1. การพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน. (เผยแพร่ในวารสาร In Tech Life ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หน้า 6-7
  2. ลดเวลาในกระบวนการซ่อมตัวถังและสี เผยแพร่ในการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ปี 2554 วันที่ 20-21 ตค 2554

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ศุภกาญจน์ วิชานาติ
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พ.ศ. 2545
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) พ.ศ.2548
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก : ศาสนศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ศน.ด.) พ.ศ. 2555
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ศุภกาญจน์ วิชานาติ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  พลังมหัศจรรย์แห่งชีวิต
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  ออร่าในพระพุทธศาสนา จำนวน 372 หน้า (2556)
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ฟิสิกส์ 2
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  บทความวิจัย Determination of sucrose concentrates using ellipsometry technique and transmission spectroscopy. (สัดส่วน 80%)

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. สุมนา โสตถิผลอนันต์
 • ปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
 • ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการวัดผลการศึกษา)
 • ปริญญาเอก : การศึกษาดุษฏีบัณฑิต (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. สุมนา โสตถิผลอนันต์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ประกันคุณภาพการศึกษา (2555) 165 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2555)

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ขนิษฐา อุ้มอารีย์
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) พ.ศ.2546
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร (วท.ม.) พ.ศ.2549
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ขนิษฐา อุ้มอารีย์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ลักการวิเคราะห์อาหาร
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  วิจัย 2 เรื่อง
  1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวงอก (สัดส่วน ร้อยละ 70)
  2.การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารโภชนเภสัชในการผลิตข้าวเหนียวดำนึ่งและผลิตภัณฑ์ (สัดส่วน ร้อยละ 60)
  บทความวิจัยเรื่อง ผลของสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพไอศกรีมโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ (สัดส่วน ร้อยละ 50)

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อดิศักดิ์ ทองช่วย
 • ปริญญาตรี : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อดิศักดิ์ ทองช่วย
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ออกแบบ. 363 หน้า (2551)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  เทคโนโลยีซีเอ็นซี. 94 หน้า (2556)
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อำพล บุดดาสาร
 • ปริญญาตรี : ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) (สาขาวิชาปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก : ศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศน.ด) (สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อำพล บุดดาสาร
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  จิตตภาวนา ๓
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  ศึกษาระดับความรู้และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกับหลักพุทธธรรมจากสื่อจิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดก วัดเครือวัลย์วรวิหาร

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. สุกัญญา ตั้งประเสริฐ
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. สุกัญญา ตั้งประเสริฐ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 272 หน้า (2556)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การบริหารค่าตอบแทน. จำนวน 225 หน้า (2556)
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อะเคื้อ กุลประสูติดิลก
 • ปริญญาตรี : พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
 • ปริญญาโท : วท.ม.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก : ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อะเคื้อ กุลประสูติดิลก
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  พฤติกรรมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุข
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  บทความวิจัยจำนวน 4 เรื่อง
  1. การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตบางเขน กรุงเทพ
  2. การพัฒนาแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับนักศึกษา
  3. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษา
  4. ความเครียดและการจัดการความเครียด:กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ธนาวุฒิ ขุนทอง
 • ปริญญาตรี : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • ปริญญาโท : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ธนาวุฒิ ขุนทอง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม:ภาคปฏิบัติ การนำเสนอรายงาน

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. วุฒิชัย แพงาม
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. วุฒิชัย แพงาม
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ฟิสิกส์พื้นฐาน
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  บทความวิจัย Phae-ngam, W.,Suchat, S., Kumpeerapun,. T. and Kosalathip V.(2014). Influence of air annealing on the structural, morphology and optical properites of ZnSe Thin Fils by CW-CO2, laser evaporation. Advaned Materials Letter, 5(9): 496-500. (2557,กค-ธค)

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ราเมศ จุ้ยจุลเจิม
 • ปริญญาตรี : วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2539
 • ปริญญาโท : วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ราเมศ จุ้ยจุลเจิม
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  สาหร่ายวิทยา. 235 หน้า (2555)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  สิทธิบัตร. บอลสาหร่าย.

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ศุภกิจ สดสี
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ศุภกิจ สดสี
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การก่อสร้างอาคาร ๗
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การประมาณก่อสร้างขนาดเล็ก. จำนวน 284 หน้า. (2556)
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ศุทธวดี เววา
 • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรม)
 • ปริญญาโท : คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ศุทธวดี เววา
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  หลักการตัดเย็บเบื้อต้น
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  การศึกษาความต้องการอาชีพระยะสั้น ชุมชนชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อัญชลี นิลสุวรรณ
 • ปริญญาตรี : วท.บ.(ชีววิทยา)
 • ปริญญาโท : วท.ม.(พฤกษศาสตร์)
 • ปริญญาเอก : Ph.D.(Plant Molecular Biology)

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อัญชลี นิลสุวรรณ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  พฤษศาสตร์
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  บทความวิจัย 3 เรื่อง
  1 Identification of Salt Tolerance in Thai indigenous Rice on thr Basis of the Na/K Ratio and Salt Stress Responses.
  2 Clustering Analysus of Salintiy Responese indigenous Rice by Sorting Algorthm.
  3 อธิพลของสารละลายโปรตีนไหมต่อการเจริญของรวงข้าวพันธุ์ปทุมธานี
  บทความวิจัยเร่ือง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสะภาวะอากาศต่อพืชอาหาร

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ณัฏฐ์ มากุล
 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
  (วิศวกรรมโยธา)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
  (วิศวกรรมโครงสร้าง)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  (วิศวกรรมโยธา)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ณัฏฐ์ มากุล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  โครงสร้าง 2
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  ๑. บทความวิจัย. Sua-Iam, and Makul, N. (2012). Use of Limestone Powder to Improve the Properties of Self-compacting Concrete Produced using Cathode Ray Tube Waste as Fine Aggregate. Applied Mechanics and Materials. Vol. 193-194, 472-476 (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๖๐)
  ๒. บทความวิจัย. Sua-Iam, and Makul, N. (2012). The Use of Residual Rice Husk Ash from Thermal Power Plant as Cement Replacement Material for Producing Self-Compacting Concrete. Advanced Materials Research, Vol. 415-417, 1490-1495 (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๖๐)
  ๓. บทความวิจัย. Sua-Iam, and Makul, N. (2012), Effect of Superplasticizer Type and Dosage on Early-age Shrinkage of Ordinary Portland Cement-Rice Husk Ash Paste. Advanced Materials Research. Vol. 450-451, 407-412. (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๖๐)
  ๔. บทความวิจัย. Sua-Iam, and Makul, N. (2012). Self-compacting Concrete Prepared Using Rice Husk Ash Waste from Electric Power Plants. Advanced Materials Research. Vol. 488-489, 258-262. (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๖๐)
  ๕. บทความวิจัย.Sua-Iam, and Makul, N. (2012). Effect of limestone powder on the properties of self–compacting concrete mixed with rice husk ash. Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand. Vol. 23, No. 4, 18-26. (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๖๐)
  ๖. บทความวิจัย. Sua-Iam, and Makul, N. (2013). Use of Ternary Blends Cementitious Materials to Enhance Fresh and Hardened Properties of Self-compacting Concretes. KMUTT Research and Development Journal. Vol. 36, No. 1, 127-147. (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๖๐)
  ๗. บทความวิจัย. Sua-Iam, and Makul, N. (2012). Study of Mechanical Properties of Self-Compacting Concrete Incorporating Pozzolan Materials When Subjected to Microwave Curing. KMUTT Research and Development Journal. Vol. 35, No. 4, 417-432. (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๖๐)
  ๘. บทความวิจัย. Sua-Iam, G., and Makul, N. (2012). Ternary of Blends Cementitious Materials to Enhance Fresh and Hardened Properties of Self-compacting Concretes. The 5th ACF Asian Concrete Federation International Conference (ACF2012). October 24-26, Pattaya, Thailand. (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๖๐)
  ๙. บทความวิจัย. Sua-Iam, G., and Makul, N. (2012). Microwave-accelerated Curing to Improve Early-age Compressive Strength Development of Self-compacting Concrete. The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME2012). October 24-27, Chiang Rai, Thailand. (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๖๐)
  ๑๐. บทความวิจัย. Sua-Iam, G., and Makul, N. (2012). Mechanical Properties of Self-compacting concrete prepared with modified type 1 Portland cement/rice husk ash: effects of Ca(OH)2, NaOH and C6H12. 17th National Convention on Civil Engineering (NCCE17). May 9-11, Udon Thani, Thailand. (in Thai) (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๖๐)
  ๑๑. บทความวิจัย. Sua-Iam, G., and Makul, N. (2012). Effect of microwave curing on the compressive strength of self-compacting concrete containing pozzolan materials. 8th ANNUAL CONCRETE CONFERENCE (ACC8). (in Thai) (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๕๐)
  ๑๒. บทความวิจัย. Sua-Iam, G., and Makul, N. (2013). Properties of Self-Compacting Concrete Produced with Ternary Blends of Ordinary Portland Cement, Limestone Powder, and Unground Rice Husk Ash. 18th National Convention on Civil Engineering (NCCE18). May 8-10, Chiang Mai, Thailand. (in Thai)) (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๕๐)
  ๑๓. บทความวิจัย. Sua-Iam, G., and Makul, N. (2013). Use of Limestone Powder to Improve the Properties of Self–Consolidating Concrete Incorporating Untreated Bagasse Ash as a Fine-Aggregate Replacement. 18th National Convention on Civil Engineering (NCCE18). May 8-10, Chiang Mai, Thailand. (in Thai) (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๕๐)
  ๑๔. บทความวิจัย. Sua-Iam, and Makul, N. (2013). Use of High Volume, Untreated Bagasse Ash as a Fine Aggregate Substitute for Preparing Self-compacting Concrete. Research and Development Journal. Vol. 24, No. 3, 8-15. (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๕๐)
  ๑๕. บทความวิจัย Makul, N. and Sua-Iam (2013). Microwave-assisted Curing of Cellular Lightweight Concrete: A Preliminary Study. Research and Development Journal. Vol. 24, No. 3, pp. 16-22. (สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานร้อยละ ๕๐)

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ธนัท อาจสีนาค
 • ปริญญาตรี : ค.บ.ดนตรีศึกษา พ.ศ. 2523
  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา พ.ศ. 2536
  วิทยาลัยครูพระนคร
 • ปริญญาโท : ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา พ.ศ. 2548
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ธนัท อาจสีนาค
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  โครงสร้างข้อมุล (Data Structure)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การประยุกต์ใช้โปรแกรมแฟลช สร้างแอนนิเมชัน สำหรับสื่อบทเรียน
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ศรุดา นิติวรการ
 • ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์)
 • ปริญญาโท : ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ศรุดา นิติวรการ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  พัฒนาการครอบครัว
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  บทความวิจัย 2 เรื่อง
  1. ความหลากหลายของอาหารพื้นบ้านมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (2557)
  2.The effectiveness of multimedia teaching with video clips in bakery classroom.(2014)
  บทความวิชาการ 2 เรื่อง
  1.วิกฤตการณ์อาหารไทย. Thai Journal of Science and Technology (2557)
  2.อาหารไทย:มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.(2557)

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. วิเชษฐ์ สุดใด
 • ปริญญาตรี : ศป.บ. ดนตรีสากล
 • ปริญญาโท : ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. วิเชษฐ์ สุดใด
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  กีต้าไฟฟ้า 1. จำนวน 200 หน้า (2556)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  กีตาร์คลาสสิกขั้นต้น. จำนวน 157หน้า. (2556)
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. รณกร รัตนธรรมมา
 • ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539.
 • ปริญญาโท : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2550. , วท.ม. (การจัดการสารสนเทศ ) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2543.
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. รณกร รัตนธรรมมา
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา PHP
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. สุชาดา ไม้สนธิ์
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. สุชาดา ไม้สนธิ์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การแปรรูปอาหาร (2555) 230 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  บทความวิจัย 4 เรื่อง
  1. สุชาดา ไม้สนธิ์ และขวัญชัย คูเจริญไพศาล. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์จากข้าวกล้องหอมมะลิและข้าวแดง(อังคัก). สัดส่วน 80% (ตีพิมพ์เผยแพร่: ในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 26-40)
  2. Suchada Maisont and Sudathip Inchuen.(2012) Influence of Soaking Conditions on Antioxidant Property of Soybean. สัดส่วน 80% (เผยแพร่ ใน The 14th Food Innovation Asia Conference 2012. 14-15 June 2012 BITEC Bangkok.Proceeding. p3740377.
  3. สุชาดา ไม้สนธิ์ และรุ่งตะวัน ภู่สิงห์. 2555. ผลของกัมต่อคุณภาพบัตเตอร์เค้กจากแป้งหอมนิล. สัดส่วนร้อยละ 80 (เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 มิติใหม่วิจัยข้าวไทยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปิดตลาดเสรีอาเซียน วันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม สวิสโซเทลเลอ คองคอร์ด กรุงเทพ หน้า 608-612
  4.สุชาดา ไม้สนธิ์และโสวัฒน์ หีบขุนทด (2556) การประยุกต์ใช้ข้าวแดง (อังคัก) ในผลิตภัณฑ์บัวลอยกึ่งสำเร็จรูป. สัดส่วนร้อยละ 80.(เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต วันนักวิทยาศาสตร์ 2013 วันที่ 14 มีนาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม หน้า 103-109

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย อุเทน ทองทิพย์
 • ปริญญาตรี : ศศ.บ.ภูมิศาสตร์
 • ปริญญาโท : วท.ม.เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย อุเทน ทองทิพย์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การสำรวจข้อมูลระยะไกล (254)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการศึกษาท้องถิ่น (2555)
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง สายพิณ แก้วชิณดวง
 • ปริญญาตรี : ศศ.บ.ภาษาไทย
 • ปริญญาโท : ศษ.ม.สิ่งแวดล้อมศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง สายพิณ แก้วชิณดวง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ขวัญชัย คูเจริญไพศาล
 • ปริญญาตรี : วท.บ.ชีวิทยาประยุกต์
 • ปริญญาโท : วท.ม. จุลชีววิทยา
 • ปริญญาเอก : ปร.ด.จุลชีววิทยา

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ขวัญชัย คูเจริญไพศาล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย พรหมมา วิหคไพบูลย์
 • ปริญญาตรี : ค.บ.คณิตศาสตร์
 • ปริญญาโท : ค.ม.การอุดมศึกษา
 • ปริญญาเอก : ปร.ด.การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย พรหมมา วิหคไพบูลย์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  การพัฒนาระบบคลังความรู้ด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 99 หน้า เผยแพร่ นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 Thailand Research Expo 2011 วันที่ 30 สิงหาคม 2554

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง พัฑรา สืบศิริ
 • ปริญญาตรี : สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : M.B.A. Management of technology
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง พัฑรา สืบศิริ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย สืบตระกูล สุชาติ
 • ปริญญาตรี : วท.บ.(ฟิสิกส์)
 • ปริญญาโท : วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
 • ปริญญาเอก : ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต์)

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย สืบตระกูล สุชาติ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ปฏิบััติการฟิสิกส์ 2
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  1. Measurement of the Verdet Constant in Different Mediums by Using Ellipsometry Technique. เผยแพร่: Proceeding of PIERS 2011 in Suzhou, September 12-16,2011 Pages 803-806,(Online)
  2. The Measurement of Ellipsometric Parameter of Various Liquid using a Polarization State Control Technique เผยแพร: Procedia Engineering 8(2011), Pages 248-251
  3. Quantum Key Distribution Via Fiber, Fidelity and Error Corrections, เผยแพร่ใน Optik-International journal for light and Electron Optics.

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย โองการ วณิชาชีวะ
 • ปริญญาตรี : วท.บ.(ชีววิทยา)
 • ปริญญาโท : วท.ม.(ชีววิทยา)
 • ปริญญาเอก : Dr.rer.nat (Biology)

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย โองการ วณิชาชีวะ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ชีวิทยาพื้นฐาน.(2554):315 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  1.บทความวิชาเรื่อง วิกฤตการณ์ทุเรียนสายพันธุ์ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี เผยแพร่: ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
  2.บทความวิชาการ เรื่อง ดีเอ็นเอบาร์โค้ด:เครื่องมือใหม่สำหรับการระบุชนิดทางชีวภาพ? การเผยแพร่: วารสารวิทยาศาสตร์ มข.40
 • งานวิจัย เรื่อง :
  1. งานวิจัยเรื่อง สืบสานภูมิปัญญาพืชท้องถิ่นจากการศึกษาพันธุกรรมของสับปะรดสายพันธ์ุท้องถิ่นอินทรชิตของประเทศไทย เผยแพร่:วารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Agricultural Technology
  2. บทความวิจัยเรื่อง Genetic Variability among Durian (Durio zibethinus Murr.) Cultivars in the Nonthaburi Province, Thailand Detected by RAPD Analysis การเผยแพร่: Journal of Agricultural Technology
  3. บทความวิจัยเรื่อง The Application of ISSR Markers in Genetic Variance Detection among Durian(Durio zibethinus Murr.) Cultivars in the Nonthaburi Province, Thailand. เผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ
 • ปริญญาตรี : ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
 • ปริญญาโท : กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  หลักการและทฤษฏีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา.(2554) กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.(318หน้า)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  ภาษา PHP เพื่อการสร้างโปรแกรมทางการศึกษา.(2554), กรุงเทพฯ,(370 หน้า) พิมพ์ที่โรงพิมพ์ เอส.พี.คอม อินเตอร์พริ้น ISBN:978-974-350-866-0 เผยแพร่โดยการจัดจำหน่าย และแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
 • งานวิจัย เรื่อง :
  การศึกษาบทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียน.(2554).กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,110 หน้า. เผยแพร่ งานวิจัยในรูปแบบของบทความวิชาการ ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน 2555.

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ปัทมา สารสุข
 • ปริญญาตรี : กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
 • ปริญญาโท : กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ปัทมา สารสุข
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การโน้มน้าวเพื่อการประชาสัมพันธ์(2554),คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 276 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ (2554), คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 327 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :
  การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีชุมชนชาวมอญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร.(2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,184 หน้า. ส่วนร่วมในผลงานวิจัย 90% เผยแพร่ นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย วัชรินทร์ อินทพรหม
 • ปริญญาตรี : วท.บ.(รังสีเทคนิค)
 • ปริญญาโท : ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
 • ปริญญาเอก : ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย วัชรินทร์ อินทพรหม
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย (2553) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,212 หน้า. การเผยแพร่ ใช้ในการสอนภาค 1/2553, 2/2553, 1/2554, 2/2554 และ 3/2554
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  เรื่อง การสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก และความต้องการอนุรักษ์น้ำของชุมชนเมืองริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน.(2555) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน, 124 หน้า วิธีเผยแพร่ บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ตีพิมพ์วารสารวิชาการคณะมนุษยศา

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย อวยชัย วงศ์รัตน์
 • ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ปริญญาโท : ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย อวยชัย วงศ์รัตน์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ.(2550),กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,261 หน้า.
 • งานวิจัย เรื่อง :
  ผลของการใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหลอมอะลูมิเนียมผสมในเตาเบ้า.(2553) กรุงเทพฯ:130 หน้า

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Electrical Engineering)

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ระบบปฏิบัติการยูนิกส์และผู้ดูแลระบบ
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  บทความวิจัย
  1 การพัฒนา Private Cloud รูปแบบการบริการ LaaS สำหรับออีเลิร์นนิง
  2 ฺBoochai-Apisit , Pranot (2012) Cloud Computation Framework for Educational Institutes.
  3 การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการผ่าตัดระหว่างโรงพยาบาลโดยใช้เอกสารเอกซ์เอ็มแอลและเทคโนโลยี DHTMO กับ AJAX

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
 • ปริญญาตรี :
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก : Ph.D.Ancient India and Asian Studies

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย พรเลิศ อาภานุทัต
 • ปริญญาตรี : วท.บ.บริหารธุรกิจ
 • ปริญญาโท : พบ.ม.บริหารธุรกิจ, บธ.ม. บริหารธุรกิจ
 • ปริญญาเอก : Ph.D.Development Administration

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย พรเลิศ อาภานุทัต
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย เดช บุญประจักษ์
 • ปริญญาตรี : วท.บ. คณิตศาสตร์
 • ปริญญาโท : วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์
 • ปริญญาเอก : กศ.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย เดช บุญประจักษ์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  หลักการคณิตศาสตร์ (2551)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  สถิติเพื่อการวิจัย (2551) ,368 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :
  การศึกษาความสามารถในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2551)

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย พานิช บัวสำอางค์
 • ปริญญาตรี : ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาโท : สส.ม. สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย พานิช บัวสำอางค์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย เสวียน เจนเขว้า
 • ปริญญาตรี : ศศ.บ.บรรณารักษ์
 • ปริญญาโท : กศ.ม.บรรณารักษศาสตร์
 • ปริญญาเอก : ปร.ด.การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย เสวียน เจนเขว้า
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง สายสุนีย์ หะหวัง
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. ดนตรีไทย
 • ปริญญาโท : ศศ.ม. มานุษยดุริยางควิทยา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง สายสุนีย์ หะหวัง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ทฤษฏีดนตรีไทย.(2549) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,220 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การขับร้องเพลงไทย.(2549),กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,200 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง รัตนาภรณ์ เจียมสมบูรณ์
 • ปริญญาตรี : ศศ.บ. นาฎศิลป์
 • ปริญญาโท : ศศ.ม. การบริหารงานวัฒนธรรม
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง รัตนาภรณ์ เจียมสมบูรณ์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย นิติพัฒน์ วิจิตรภาพ
 • ปริญญาตรี : ศศ.บ. ศิลปกรรม
 • ปริญญาโท : นศ.ม. นิเทศศาสตร์
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย นิติพัฒน์ วิจิตรภาพ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา.(2548),127 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  นิเทศศิลป์เพื่อการโฆษณา.(2548),393 หน้า.
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย วีระพล อารวรรณ
 • ปริญญาตรี : ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
 • ปริญญาโท : ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
 • ปริญญาเอก : ปร.ด. การบริหารการพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย วีระพล อารวรรณ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ธุรกิจยานยนต์ (2549)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  พลาสติกเสริมกำลัง (2549)
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย สหชัย วิวัฒนปฐพี
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์
 • ปริญญาโท : ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย สหชัย วิวัฒนปฐพี
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. จิตราภา กุณฑลบุตร
 • ปริญญาตรี : ค.บ. วิจัย
 • ปริญญาโท : ค.ม. วิจัยการศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. จิตราภา กุณฑลบุตร
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. ภาษาไทย
 • ปริญญาโท : ศศ.ม. ศึกษาศาสตร์ - การสอน
 • ปริญญาเอก : ค.ด. หลักสูตรและการสอน

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. วารุณี เกิดแสง
 • ปริญญาตรี : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • ปริญญาโท : กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. วารุณี เกิดแสง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  สมุทรศาสตร์ (2549),271 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  อุตินิยมวิทยา (2549),350 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ปรองชน พูนสวัสดิ์
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. ฟิสิกส์
 • ปริญญาโท : กศ.ม. การวัดผลการศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ปรองชน พูนสวัสดิ์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง อัจฉรี ขจรไชยกูล
 • ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์)
 • ปริญญาโท : ศศ.ม.(การบริหารองค์การ)
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง อัจฉรี ขจรไชยกูล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การร้อยมาลัย.(2548)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การจัดดอกไม้แบบสากล.(2548)
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. พัชรี ฉลาดธัญกิจ
 • ปริญญาตรี : บธ.บ. การจัดการทั่วไป
 • ปริญญาโท : บธ.ม. การเงินและการธนาคาร
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. พัชรี ฉลาดธัญกิจ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ.(2548),232 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การบริหารการผลิต.(2549),248 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย กฤชนนท์ บึงไกร
 • ปริญญาตรี : ค.บ. สังคมศึกษา
 • ปริญญาโท : บธ.ม. การตลาด
 • ปริญญาเอก : ปร.ด. บริหารธุรกิจ

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย กฤชนนท์ บึงไกร
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การตลาดบริการ.(2549),249 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การบริหารการตลาด.(2549),341 หน้า.
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย สาธร ชลชาติภิญโญ
 • ปริญญาตรี : ค.บ. ช่างปั้นดินเผา
 • ปริญญาโท : กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย สาธร ชลชาติภิญโญ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  เซรามิกส์เบื้องต้น.(2549),174 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :
  การวิจัยเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน(อิฐมอญ) จังหวัดนครศรีธรรมราช.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 40 หน้า

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ไพรัช สู่แสนสุข
 • ปริญญาตรี : ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • ปริญญาโท : ค.ม. โสตทัศนศึกษา
 • ปริญญาเอก : ค.ด. หลักสูตรและการสอน

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ไพรัช สู่แสนสุข
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง ชลลดา พึงรำพรรณ
 • ปริญญาตรี : วท.บ. จิตวิทยา
 • ปริญญาโท : พบ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง ชลลดา พึงรำพรรณ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์.(2548),269 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  จิตวิทยาธุรกิจ.(2548),212 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง มณฑา กิมทอง
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. ภาษาไทย
 • ปริญญาโท : ค.ม. บริหารการศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง มณฑา กิมทอง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง ปานตา พิริยะจิตตะ
 • ปริญญาตรี : ศ.บ. การเงินการธนาคาร
 • ปริญญาโท : ค.อ.ม. ธุรกิจอุตสาหกรรม,บธ.ม. การจัดการ
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง ปานตา พิริยะจิตตะ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน.(2547),226 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การเงินธุรกิจ.(2548),274 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. พอตา วุฒิพรชัย
 • ปริญญาตรี : ศษ.บ. ภาษาไทย
 • ปริญญาโท : บธ.ม. การจัดการ
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. พอตา วุฒิพรชัย
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การบริหารการผลิต.(2548),กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,301 หน้า.
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  องค์การและการจัดการ.(2548),กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,190 หน้า.
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ศักดิ์ศรี แก่นสม
 • ปริญญาตรี : อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • ปริญญาโท : ค.อ.ม. การบริหารอาชีวศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ศักดิ์ศรี แก่นสม
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (2549)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การออกแบบระบบดิจิตอล (2549)
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ภาวินีย์ มีผดุง
 • ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐศาสตร์
 • ปริญญาโท : ศศ.ม. รัฐศาสตร์
 • ปริญญาเอก : ปร.ด. รัฐศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ภาวินีย์ มีผดุง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง สุนันทา ศรีม่วง
 • ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาโท : วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง สุนันทา ศรีม่วง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  โปรแกรมภาษาปาสคาล 1. (2549), 250 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การเขียนโปรแกรมภาษาพีเอชพี (2549), 342 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง หอมจันทร์ บุษบา
 • ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร)
 • ปริญญาโท : ค.ม. บริหารการศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง หอมจันทร์ บุษบา
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ปฏิบัติการปฐมพยาบาล (2549), 251 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (2549),276 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง ปาริชาติ รัตนพล
 • ปริญญาตรี : คอ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม
 • ปริญญาโท : คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง ปาริชาติ รัตนพล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1.(2549)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การออกแบบบรรจุภัณฑ์.(2549)
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง วรนุช แจ้งสว่าง
 • ปริญญาตรี : วท.บ. ฟิสิกส์
 • ปริญญาโท : M.Sc. Master of Science Energy Technology
 • ปริญญาเอก : Ph.D. Energy Technology

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง วรนุช แจ้งสว่าง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรม.(2549),กรุงเทพ. 157 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  พลังงานหมุนเวียน.(2549). กรุงเทพฯ,157 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง จิตรา ชนะกุล
 • ปริญญาตรี : วท.บ. สาชาวิชาสุขศึกษา
 • ปริญญาโท : กศ.ม. สาชาวิชาปฐมวัย
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง จิตรา ชนะกุล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย สมบูรณ์ ขันธิโชติ
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. ธุรกิจไทย
 • ปริญญาโท : บธ.ม. การตลาด
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย สมบูรณ์ ขันธิโชติ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย สมบูรณ์ สารสิทธิ์
 • ปริญญาตรี : ค.บ. เครื่องเคลือบดินเผา
 • ปริญญาโท : กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
 • ปริญญาเอก : Ph.D.- TM

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย สมบูรณ์ สารสิทธิ์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง วาสนา เสนาะ
 • ปริญญาตรี : วท.บ. (สถิติ)
 • ปริญญาโท : พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สาขาคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง วาสนา เสนาะ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน.(2548). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.293 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เดลไฟล์.(2548),กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 293 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง นิภาธร สันหนองเมือง
 • ปริญญาตรี : ค.บ. การบริหารโรงเรียน
 • ปริญญาโท : ศศ.ม. การบริหารการศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง นิภาธร สันหนองเมือง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง สมใจ เที่ยงธรรม
 • ปริญญาตรี : บธ.บ. บัญชี
 • ปริญญาโท : ค.ม. การบริหารการศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง สมใจ เที่ยงธรรม
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การบัญชี 2.(2548)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การบัญชีเบื้องต้น.(2548)
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ร.อ.หญิง กาญจนา จินดานิล
 • ปริญญาตรี : บช.บ. การบัญชี
 • ปริญญาโท : บธ.ม. การบัญชี
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ร.อ.หญิง กาญจนา จินดานิล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การบัญชี 1.(2548),259 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การบัญชี 2.(2548),332 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย สหชาติ สรรพคุณ
 • ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย สหชาติ สรรพคุณ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย จักรภพ พูนสิน
 • ปริญญาตรี : วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ปริญญาโท : กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย จักรภพ พูนสิน
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.(2547)
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  ออกแบบผลิตภัณฑ์.(2547)
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง ปัญจพร ทองเล็ก
 • ปริญญาตรี : บธ.บ. การบัญชี, น.บ. นิติศาสตร์
 • ปริญญาโท : บธ.ม. การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง ปัญจพร ทองเล็ก
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง ละอองทิพย์ มัทธุรศ
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. เคมี
 • ปริญญาโท : วท.ม. เคมี
 • ปริญญาเอก : วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง ละอองทิพย์ มัทธุรศ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย สุทธิกิต เต็งศิริ
 • ปริญญาตรี : คอ.บ. ไฟฟ้ากำลัง
 • ปริญญาโท : คอ.ม. การบริหารอาชีวศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย สุทธิกิต เต็งศิริ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การส่ง-จ่ายไฟฟ้า 2 (2547), 433 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  โรงต้นกำลังและสถานีย่อย (2547), 271 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง ดุษณี ศุภวรรธนะกุล
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. สุขศึกษา
 • ปริญญาโท : กศ.ม. สุขศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง ดุษณี ศุภวรรธนะกุล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  อาชีวอนามัย (2548), 214 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การเสริมสร้างสุขภาพ (2548), 215 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. วริยา ปานปรุง
 • ปริญญาตรี : บธ.บ.การบัญชี
 • ปริญญาโท : บธ.ม. บัญชี , กศ.ม. ธุรกิจศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. วริยา ปานปรุง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การบัญชี 2.(2546), 228 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การบัญชีเพื่อการจัดการ.(2547),221 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. กุสุมา ผลาพรม
 • ปริญญาตรี : บธ.บ การเงิน
 • ปริญญาโท : M.B.A. Finance
 • ปริญญาเอก : D.B.A. Information Ststems

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. กุสุมา ผลาพรม
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม.(2547),161 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การบริหารการเงิน(2547), 256 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย สมบูรณ์ บุญโท
 • ปริญญาตรี : พธ.บ. ปรัชญา
 • ปริญญาโท : M.A. ปรัชญา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย สมบูรณ์ บุญโท
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
 • ปริญญาตรี : วท.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 • ปริญญาโท : ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  เศรษฐศาสตร์จุลภาค.(2546),กรุงเทพฯ:คณะวิทยาการจัดการ สภาบันราชภัฏพระนคร.200 หน้า.
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1.(2546),กรุงเทพฯ:198 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง เมตตา ศรีโพธิ์ชัย
 • ปริญญาตรี : บธ.บ. ตรวจสอบบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2
 • ปริญญาโท : บธ.ม. การบัญชี
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง เมตตา ศรีโพธิ์ชัย
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  การบัญชี 1.(2547), 317 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การสอบบัญชี.(2547),410 หน้า.
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย กัมพล ทองเรือง
 • ปริญญาตรี : ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ปริญญาโท : ค.อ.ม. ไฟฟ้า
 • ปริญญาเอก : ปรด.(การจัดการเทคโนโลยี)

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย กัมพล ทองเรือง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน.(2546),กรุงเทพฯ:สถาบันราชภัฏพระนคร, 241 หน้า.
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า.(2546),กรุงเทพฯ:สถาบันราชภัฏพระนคร.454 หน้า.
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง พรทิพย์ รักชาติ
 • ปริญญาตรี : อ.บ. ภาษาไทย
 • ปริญญาโท : ค.ม. การสอนภาษาไทย
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง พรทิพย์ รักชาติ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. พนิตา โสต้อง
 • ปริญญาตรี : ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์
 • ปริญญาโท : วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. พนิตา โสต้อง
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. สาวิตรี รุจิธนพาณิชย์
 • ปริญญาตรี : วท.บ. เคมี
 • ปริญญาโท : วท.ม. การสอนเคมี
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. สาวิตรี รุจิธนพาณิชย์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  เคมีทั่วไป 2 (2546), 266 หน้า
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  เคมี เล่ม 1 (2546), 377 หน้า
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง มุกดา ลิบลับ
 • ปริญญาตรี : ค.ม.อุดมศึกษา
 • ปริญญาโท : ศษ.บ. ภาษาไทย
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง มุกดา ลิบลับ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ชโนภาส ชนลักษณ์ดาว
 • ปริญญาตรี : วท.บ.ฟิสิกส์
 • ปริญญาโท :
 • ปริญญาเอก : วท.ด.ฟิสิกส์

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ชโนภาส ชนลักษณ์ดาว
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง กานดา นาคะเวช
 • ปริญญาตรี : ค.บ. วิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโท : ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 • ปริญญาเอก : กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง กานดา นาคะเวช
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย พิชิต ฤทธิ์จรูญ
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. คณิตศาสตร์
 • ปริญญาโท : กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
 • ปริญญาเอก : กศ.ม. การวัดผลการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย พิชิต ฤทธิ์จรูญ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย พิชัย ไชยสงคราม
 • ปริญญาตรี : น.บ. นิติศาสตร์
 • ปริญญาโท : ศษ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่, ศษ.บ. การบริหารการศึกษา
 • ปริญญาเอก : Ph.D. Development Education

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย พิชัย ไชยสงคราม
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง พยุงศรี สุขเกื้อ
 • ปริญญาตรี : วท.บ. คณิตศาสตร์
 • ปริญญาโท : วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง พยุงศรี สุขเกื้อ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. รวงพร ประสิทธิ์กุศล
 • ปริญญาตรี : วท.บ. คณิตศาสตร์
 • ปริญญาโท : วท.ม. สถิติประยุกต์
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. รวงพร ประสิทธิ์กุศล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. อุบล เลี้ยววาริน
 • ปริญญาตรี : กศ.บ.ชีววิทยา
 • ปริญญาโท : ค.ม.การสอนวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาเอก : กศ.ด.สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : น.ส. อุบล เลี้ยววาริน
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง บุญศิริ นิยมทัศน์
 • ปริญญาตรี : ศศ.บ. นาฎศิลป์ไทย
 • ปริญญาโท : ศศ.ม. นาฎยศิลปไทย
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง บุญศิริ นิยมทัศน์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง สุมนา ระบอบ
 • ปริญญาตรี : ค.บ. สังคมศึกษา
 • ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา, ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน
 • ปริญญาเอก : ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง สุมนา ระบอบ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ไอยเรศ ลิบลับ
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ประกาศนียบัตรการท่องเที่ยว
 • ปริญญาโท : ค.ม. อุดมศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ไอยเรศ ลิบลับ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย จักรตรา โขมะสรานนท์
 • ปริญญาตรี : ค.บ. ไฟฟ้า
 • ปริญญาโท : กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย จักรตรา โขมะสรานนท์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง อัญชลี ไสยวรรณ
 • ปริญญาตรี : ค.บ. การอนุบาลศึกษา
 • ปริญญาโท : กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
 • ปริญญาเอก : กศ.ด. การศึกษาปฐมวัย

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง อัญชลี ไสยวรรณ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ภักดี ขจรไชยกูล
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
 • ปริญญาโท : ค.ม. โสตทัศนศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ภักดี ขจรไชยกูล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาย ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. พลศึกษา
 • ปริญญาโท : ค.ม. พลศึกษา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาย ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง ทัศนา ผลาวะสุ
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. คหกรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท : กศ.ม. พัฒนาการเด็กและครอบครัว
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง ทัศนา ผลาวะสุ
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง ประณีต จิระสุทัศน์
 • ปริญญาตรี : วท.บ. พืชไร่
 • ปริญญาโท : วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง ประณีต จิระสุทัศน์
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : นาง ศรีสมร วนกรกุล
 • ปริญญาตรี : กศ.บ. ชีววิทยา
 • ปริญญาโท : กศ.ม. ชีววิทยา
 • ปริญญาเอก :

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : นาง ศรีสมร วนกรกุล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
 • งานวิจัย เรื่อง :

ระดับการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล
 • ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
 • ปริญญาโท : Master in Business Administration (Finance and Technology Managemen)
 • ปริญญาเอก : Doctor in Business Administration (International Marketing)

ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ. วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล
 • เอกสารคำสอน เรื่อง :
  พฤติกรรมผู้บริโภค
 • หนังสือ/ตำรา เรื่อง :
  หลักการตลาด
 • งานวิจัย เรื่อง :
วัน/เดือน/ปี
ที่แต่งตั้ง
บุคลากรที่ได้รับตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ ตำรงตำแหน่ง
ทางสาขา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ภัทราวลี กระแสร์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อนันตกุล อินทรผดุง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ประจักษ์ ไม้เจริญ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏศิลป์และการละคร
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. เพชรา ศรีคำภา
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อินทิรา จารุจินดา
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. นิษฐา หรุ่นเกษม
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ นิเทศศาตร์
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. พงศธร กล่อมสกุล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ นิเทศศาตร์
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อรพรรณ อนุรักษ์วรกุล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ชาญเวทย์ อิงคเวทย์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ชาญชัย วัลลิสุต
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ศุภกาญจน์ วิชานาติ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ พุทธวิชชาลัย
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. สุมนา โสตถิผลอนันต์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู การวัดผลการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ขนิษฐา อุ้มอารีย์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อดิศักดิ์ ทองช่วย
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อำพล บุดดาสาร
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยพุทธศาสตร์ฯ พระพุทธศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. สุกัญญา ตั้งประเสริฐ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อะเคื้อ กุลประสูติดิลก
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ธนาวุฒิ ขุนทอง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. วุฒิชัย แพงาม
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ราเมศ จุ้ยจุลเจิม
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ศุภกิจ สดสี
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ศุทธวดี เววา
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. อัญชลี นิลสุวรรณ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ณัฏฐ์ มากุล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
 [เนื่องจากเอกสารมีขนาดใหญ่ , กรุณา click ที่ภาพ; ]
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ธนัท อาจสีนาค
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ศรุดา นิติวรการ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. วิเชษฐ์ สุดใด
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีตะวันตก
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. รณกร รัตนธรรมมา
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
25/12/2556 ชื่อ-นามสกุล : ผศ. สุชาดา ไม้สนธิ์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
 [เนื่องจากเอกสารมีขนาดใหญ่ , กรุณา click ที่ภาพ; ]
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
09/09/2556 ชื่อ-นามสกุล : นาย อุเทน ทองทิพย์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
12/03/2556 ชื่อ-นามสกุล : นาง สายพิณ แก้วชิณดวง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมศึกษา
12/03/2556 ชื่อ-นามสกุล : นาย ขวัญชัย คูเจริญไพศาล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
11/12/2555 ชื่อ-นามสกุล : นาย พรหมมา วิหคไพบูลย์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู คณิตศาสตร์ศึกษา
01/11/2555 ชื่อ-นามสกุล : นาง พัฑรา สืบศิริ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์
01/11/2555 ชื่อ-นามสกุล : นาย สืบตระกูล สุชาติ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
24/07/2555 ชื่อ-นามสกุล : นาย โองการ วณิชาชีวะ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
08/06/2555 ชื่อ-นามสกุล : นาย ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู เทคโนโลยีและนวัตกรมการศึกษา
31/05/2555 ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ปัทมา สารสุข
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ นิเทศศาตร์
03/05/2555 ชื่อ-นามสกุล : นาย วัชรินทร์ อินทพรหม
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
07/09/2554 ชื่อ-นามสกุล : นาย อวยชัย วงศ์รัตน์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
04/08/2554 ชื่อ-นามสกุล : นาย ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์
03/08/2553 ชื่อ-นามสกุล : นาย ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรัชญา
15/07/2552 ชื่อ-นามสกุล : นาย พรเลิศ อาภานุทัต
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ การจัดการ
17/02/2552 ชื่อ-นามสกุล : นาย เดช บุญประจักษ์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ศึกษา
26/12/2550 ชื่อ-นามสกุล : นาย พานิช บัวสำอางค์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
07/12/2550 ชื่อ-นามสกุล : นาย เสวียน เจนเขว้า
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
31/10/2550 ชื่อ-นามสกุล : นาง สายสุนีย์ หะหวัง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีไทย
02/10/2550 ชื่อ-นามสกุล : นาง รัตนาภรณ์ เจียมสมบูรณ์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฎศิลป์และการละคร
03/25/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาย นิติพัฒน์ วิจิตรภาพ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์
29/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาย วีระพล อารวรรณ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาย สหชัย วิวัฒนปฐพี
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีสากล
29/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : น.ส. จิตราภา กุณฑลบุตร
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิจัยและประเมินผลการศึกษา
29/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู หลักสูตรและการสอน
29/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : น.ส. วารุณี เกิดแสง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
29/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาย ปรองชน พูนสวัสดิ์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู วิจัยและประเมินผลการศึกษา
28/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาง อัจฉรี ขจรไชยกูล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ คหกรรมศาสตร์
27/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : น.ส. พัชรี ฉลาดธัญกิจ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป
27/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาย กฤชนนท์ บึงไกร
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ การตลาด
25/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาย สาธร ชลชาติภิญโญ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์
22/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาย ไพรัช สู่แสนสุข
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู หลักสูตรและการสอน
22/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาง ชลลดา พึงรำพรรณ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ
22/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาง มณฑา กิมทอง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดนตรีไทย
21/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาง ปานตา พิริยะจิตตะ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ การเงินและการธนาคาร
21/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : น.ส. พอตา วุฒิพรชัย
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ การบริหารธุรกิจ
01/09/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาย ศักดิ์ศรี แก่นสม
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29/08/2549 ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ภาวินีย์ มีผดุง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
21/08/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาง สุนันทา ศรีม่วง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
28/07/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาง หอมจันทร์ บุษบา
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
28/07/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาง ปาริชาติ รัตนพล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25/05/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาง วรนุช แจ้งสว่าง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28/02/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาง จิตรา ชนะกุล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู การศึกษา
09/01/2549 ชื่อ-นามสกุล : นาย สมบูรณ์ ขันธิโชติ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ การตลาด
09/12/2548 ชื่อ-นามสกุล : นาย สมบูรณ์ สารสิทธิ์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เซรามิกส์
14/11/2548 ชื่อ-นามสกุล : นาง วาสนา เสนาะ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
11/11/2548 ชื่อ-นามสกุล : นาง นิภาธร สันหนองเมือง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู การศึกษา
10/11/2548 ชื่อ-นามสกุล : นาง สมใจ เที่ยงธรรม
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ การบัญชี
06/10/2548 ชื่อ-นามสกุล : ร.อ.หญิง กาญจนา จินดานิล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ การบัญชี
02/10/2548 ชื่อ-นามสกุล : นาย สหชาติ สรรพคุณ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
18/07/2548 ชื่อ-นามสกุล : นาย จักรภพ พูนสิน
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18/07/2548 ชื่อ-นามสกุล : นาง ปัญจพร ทองเล็ก
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจและการจัดการ
15/07/2548 ชื่อ-นามสกุล : นาง ละอองทิพย์ มัทธุรศ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
12/07/2548 ชื่อ-นามสกุล : นาย สุทธิกิต เต็งศิริ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
09/02/2548 ชื่อ-นามสกุล : นาง ดุษณี ศุภวรรธนะกุล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขศึกษา
10/11/2547 ชื่อ-นามสกุล : น.ส. วริยา ปานปรุง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ การบัญชี
05/11/2547 ชื่อ-นามสกุล : น.ส. กุสุมา ผลาพรม
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20/09/2547 ชื่อ-นามสกุล : นาย สมบูรณ์ บุญโท
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยพุทธศาสตร์ฯ ปรัชญา
30/08/2547 ชื่อ-นามสกุล : นาย ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
16/07/2547 ชื่อ-นามสกุล : นาง เมตตา ศรีโพธิ์ชัย
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ บัญชี
11/03/2547 ชื่อ-นามสกุล : นาย กัมพล ทองเรือง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง
11/10/2546 ชื่อ-นามสกุล : นาง พรทิพย์ รักชาติ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
01/10/2546 ชื่อ-นามสกุล : น.ส. พนิตา โสต้อง
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
21/05/2546 ชื่อ-นามสกุล : น.ส. สาวิตรี รุจิธนพาณิชย์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
16/03/2546 ชื่อ-นามสกุล : นาง มุกดา ลิบลับ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
20/02/2545 ชื่อ-นามสกุล : นาย ชโนภาส ชนลักษณ์ดาว
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
15/11/2544 ชื่อ-นามสกุล : นาง กานดา นาคะเวช
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู การศึกษา
16/08/2544 ชื่อ-นามสกุล : นาย พิชิต ฤทธิ์จรูญ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู การศึกษา
16/03/2544 ชื่อ-นามสกุล : นาย พิชัย ไชยสงคราม
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู ภาษาอังกฤษ
13/11/2543 ชื่อ-นามสกุล : นาง พยุงศรี สุขเกื้อ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติ
25/01/2543 ชื่อ-นามสกุล : น.ส. รวงพร ประสิทธิ์กุศล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติ
16/09/2542 ชื่อ-นามสกุล : น.ส. อุบล เลี้ยววาริน
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู การศึกษา
04/09/2541 ชื่อ-นามสกุล : นาง บุญศิริ นิยมทัศน์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฎศิลป์
29/04/2540 ชื่อ-นามสกุล : นาง สุมนา ระบอบ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู การศึกษา
01/10/2538 ชื่อ-นามสกุล : นาย ไอยเรศ ลิบลับ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ การจัดการ
07/03/2538 ชื่อ-นามสกุล : นาย จักรตรา โขมะสรานนท์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศึกษา
15/10/2536 ชื่อ-นามสกุล : นาง อัญชลี ไสยวรรณ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู การศึกษาปฐมวัย
21/09/2533 ชื่อ-นามสกุล : นาย ภักดี ขจรไชยกูล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ การศึกษา
03/09/2533 ชื่อ-นามสกุล : นาย ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู พลศึกษา
27/07/2532 ชื่อ-นามสกุล : นาง ทัศนา ผลาวะสุ
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาลัยการฝึกหัดครู คหกรรมศาสตร์
30/09/2531 ชื่อ-นามสกุล : นาง ประณีต จิระสุทัศน์
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์
30/09/2530 ชื่อ-นามสกุล : นาง ศรีสมร วนกรกุล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล
ระดับการศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ** ถ้าข้อมูลผิดพลาด ขออภัยด้วยและโปรดแจ้งงานสภา เพื่อแก้ไข ขอบคุณคะกำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 53842